wertti
BlogiTietoa Wertti.fi:stäAloita

WERTTI.FI-PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE


Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu HUNT AI Oy:n [”Yhtiö”] Wertti.fi-palvelun käyttäjille. HUNT AI Oy on Finanssivalvonnan valvonnan alainen, vakuutusedustajarekisteriin merkitty vakuutusedustaja.

HUNT AI Oy on sitoutunut suojaamaan palvelunkäyttäjiensä yksityisyyttä.

Tietosuojaselosteella informoimme palvelunkäyttäjiä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Palvelunkäyttäjän on hyväksyttävä nämä tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen HUNT AI Oy:n palveluita.

Tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Yhtiö toimintansa yhteydessä kerää ja käsittelee henkilötietoja, millaisia henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja miten henkilötiedot on suojattu. Selosteessa kuvataan myös, mitkä ovat rekisteröityjen henkilöiden oikeudet ja kuinka rekisteröity voi oikeuksiaan käyttää.

Yhtiö toimii vahinkovakuutusyhtiöiden monikanava asiamiehenä ja luovuttaa palvelunkäyttäjän valitsemille vahinkovakuutusyhtiöille palvelunkäyttäjän suostumuksen mukaiset henkilötiedot.

Yhtiö salassapitovelvollisuus määräytyy vakuutusyhtiölain 30 luvun 1 §:n mukaan. Yhtiö käsittelee henkilötietoja salassapitovelvoitteen mukaisesti soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja tätä tietosuojaselostetta noudattaen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

HUNT AI Oy

Y-tunnus 3157067-1

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Yhtiön toimitusjohtaja Aleksi Kukkonen

puh: 045 131 2955

sähköposti: aleksi@wertti.fi

3. REKISTERIN NIMI

HUNT AI Oy:n Wertti.fi-palvelun tietorekisteri.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 1. Rekisteriin voidaan tallettaa palvelun käyttäjästä muun muassa seuraavia tietoja:

  • käyttäjän nimi ja henkilötunnus
  • käyttäjän yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • käyttäjän tulo- ja varallisuustiedot, asumismuoto
  • ajoneuvotiedot, ajoneuvon rekisterinumero

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

 1. Henkilötietoja käsitellään vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutustarjousten saamiseksi palvelunkäyttäjille. Käsittelyn oikeusperusteina ovat sopimus, rekisteröidyn antama suostumus ja oikeutettu etu.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Yhtiö käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti ainoastaan niin kauan, kuin käsittelyperuste on olemassa.

 1. Yhtiö säilyttää Palvelun kautta vastaanotettuja henkilötietoja säilytetään 6 (kuusi) kuukautta tietojen syöttämisestä. Säilytysajan jälkeen Yhtiö käsittelee henkilötietoja yksinomaan anonymisoiduilla tiedoilla. Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä niin, että henkilöä ei enää voida tunnistaa niistä. Tunnistamisen täytyy estyä peruuttamattomasti ja siten, että rekisterinpitäjä tai muu ulkopuolinen taho ei voi enää hallussaan olevilla tiedoilla muuttaa tietoja takaisin tunnistettaviksi.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 1. Henkilötietoja luovutetaan eteenpäin HUNT AI Oy:n yhteistyökumppaneina toimiville vakuutusyhtiöille.

8. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 1. Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään Wertti.fi-palvelun käytön aloittamisen ja/tai käytön yhteydessä.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kodan Oy käsittelee palvelun ylläpito- ja kehitystehtävien hoitamiseksi henkilötietoja.

Henkilötietoja säilytetään ja hallinnoidaan UpCloud-hallinnoimassa konesalissa FI–HEL2, (Telia Helsinki Data Center).

10. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kodan Oy on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyssä eikä käsittele henkilötietoja EU:n ulkopuolella.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yhtiö suojaa rekisterin sisältämiä henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän erikseen nimeämät kehittäjät Kodan Oy:llä käsittelevät henkilötietoja. Ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä henkilötietoja ja ylläpitää niitä. Edellä mainitut käsittelevät tietoja automatisoidusti ja vain tarvittaessa. Tietoihin pääsyyn oikeutettuja sitoo myös salassapitovelvoitteet.

Tietotekniikan avulla ylläpidettävät tietojärjestelmät ja ICT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojamenetelmillä, kuten palomuurilla ja käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. ICT-laitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä arkistossa lukituissa tiloissa, jonne on pääsy ainoastaan henkilötietojen käsittelyyn oikeutetuilla työntekijöillä.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

HUNT AI Oy sitoutuu ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta toteuttamaan alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet. Mikäli rekisteröidyn oikeuksia koskevaa tietopyyntöä ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

12.1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna.

12.2. OIKEUS VAATIA TIETOJEN OIKAISUA

Mikäli rekisteröity havaitsee, että rekisterin tiedoissa epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus vaatia tällaisten tietojen oikaisua.

Tietojen oikaisua koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti pyynnön toteuttamiseksi: pyynnössä on ilmoitettava ainakin rekisteröidyn nimi, epätarkat tai virheelliset tiedot sekä täydennetyt tai korjatut tiedot. Pyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

12.3 OIKEUS VAATIA KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA TAI TIETOJEN POISTAMISTA

Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista ei ole absoluuttinen oikeus, vaan se aktualisoituu vain rajoitetuissa tilanteissa:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa korjaamista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot esimerkiksi jos 1) henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai jota varten niitä käsiteltiin tai 2) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustui eikä henkilötietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

12.4. OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi suoramarkkinointiin), rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttamisen tulee olla tehty yhtä helpoksi, kuin suostumuksen antaminen. Suostumuksen peruuttamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

12.5. OIKEUS VASTUSTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity esimerkiksi katsoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt häntä koskevia henkilötietoja lainvastaisesti tai että rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä joitain häntä koskevia henkilötietoja.

12.6. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut soveltuvia voimassa olevia tietosuojasäännöksiä.

13. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA

Tämä tietosuojaseloste on tullut voimaan 6.7.2021. HUNT AI Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Muutokset voivat olla tarpeen esimerkiksi soveltuvien lakien muuttumisen vuoksi tai Yhtiön toiminnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.

wertti
Tarvitsetko apua?

Lue usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä: info@wertti.fi


Kumppanit ja saavutukset
lähitapiolapohjantähtiSuomalaista palveluaSVAA
Finanssivalvonta

Wertti.fi:n kehittänyt Hunt AI Oy on rekisteröity Finanssivalvonnan vakuutusasiamiesrekisteriin. Tämä on edellytys vakuutusalalla toimimiselle Suomessa.